window-signage-555.jpg
IMG_9698.jpg
IMG_9671.jpg
IMG_9700.jpg
window-signage-555u.jpg
window-signage-555.jpg

Fáilte


SCROLL DOWN

Fáilte


 

Fáilte

Bunaíodh Coláiste Chineál Eoghain, scoil dara leibhéal lán-Ghaeilge, faoi phátrúnacht Choiste Gairmoideachais Chontae Dhún na nGall i Meán Fómhair 2007

 

Aidhmeanna

Tugann Coláiste Chineál Eoghain deis do dhaltaí i gceantar Inis Eoghain oideachas dara leibhéal tríd mheán na Gaeilge a fháil.

Cuirtear béim ar leith ar an teagasc agus ar an fhoghlaim agus éilítear ard-chaighdeán i ngach gníomhaíocht scoile.

Is gné fíor- thábhachtach í forbairt acadúil, shóisialta agus phearsanta an dalta agus cuirtear béim ar iompar dearfach sa scoil. Baintear lán-úsáid as Teicneolaíocht an Eolais mar uirlis theagaisc.


Cad é a chuirimid ar fáil? 

Tá freagracht dea-rialaithe na scoile ag an Bhord Bainistíochta, fo-choiste de chuid CGO Cho Dhún na nGall. Bíonn ionadaíocht ag Coiste na dTuismitheoirí, an fhoireann theagaisc, an Coiste Gairmoideachais agus ionadaithe poiblí ar an Bhord.


  • Réimse iomlán ábhar don Teastas Sóisearach agus Ardteist
  • Líofacht an dalta i nGaeilge
  • Córas Tréadach éifeachtach
  • Seirbhís thaistil chuig an scoil ó cheantair Bhun an Phobail agus Cheann an Droichid
  • Ranganna beaga
  • Áiseanna den scoth sa scoil

A íoslódáil ár foirm um léiriú spéise cliceáil anseo

IMG_9698.jpg

Nuacht


IMG_9671.jpg

Curaclam


Curaclam


Céard a dhéanaimid?

Cruthaíonn Coláiste Chineál Eoghain timpeallacht dhearfach a chinntíonn oideachas cuimsitheach d’ardchaighdeán agus forbairt phearsanta agus shóisialta gach dalta lena ullmhú don tsaol.

Cothaítear dúil, bród agus muinín sa Ghaeilge


Teastas Sóisearach

Is iad na príomhábhair: 

Gaeilge, Matamaitic, Tíreolaíocht, Stair, 
Béarla, Corpoiliúint, Fraincis, OSSP, 
Eolaíocht, Ríomhaireacht, Creideamh, 
OSPS

Is iad na Rogha Ábhar:

Ceol, Grafaic Theicniúil, Miotalóireacht. 
Ealaín, Eacnamaíocht Bhaile, Staidéar Gnó, Adhmadóireacht


Ardteist

Chomh maith, tá na hábhair a leanas le fáil don Ardteist:

Gnó, Innealtóireacht, Bitheolaíocht, Fisic CDG (DCG Design Comm Graphics) Ceimic


Gníomhaíochtaí Breis-Churaclaim

Spóirt:

Soccer, Basketball, Handball, Athletics, Hockey, Tennis and more..

Clubanna: 

Ealaín, Drámaíocht, Rince, Ceol agus Cór, Comórtas F1  i Scoileanna, Comórtas filíochta Aithris One Good Idea , Troscadh 24u Trócaire,  Ócáidí charthanachta tiomsaithe airgid , Eolaí Óga BT, Comórtais labhairt Poiblí (Díospóireacht), Turais Staire & Ealaíne, Rannpháirtaíocht ag Dáil na nÓg, Comórtas Talún Gaelscoileanna na h-Éirinn, Tráthanna na gCeist, Ógras, Cártaí agus lomáin Nollaig, Naisc Comhphobail agus i bhfad níos mó...


IMG_9700.jpg

AN RAIBH A FHÍOS AGAT?


Tá thart ar 60%-75% den dhaonra domhanda dátheangach agus go bhfuil an córas tumoideachais coitianta ar fud an domhain.

AN RAIBH A FHÍOS AGAT?


Tá thart ar 60%-75% den dhaonra domhanda dátheangach agus go bhfuil an córas tumoideachais coitianta ar fud an domhain.

Is iad Buntáistí an dátheangachas ná:

Rath acadúil níos fearr, ilchulturchas níos láidre agus níos mó caoinfhulaingt.
Bíonn sé níos furasta teangatha eile a fhoghlaim.  An dátheangachas agus an dálitearthacht.
Gastacht agus cruthaitheacht intinne breisithe.  Féinmheas ardaithe.
Tairbhí eacnamaíocha agus fostaíochta. Féiniúlacht féin.

window-signage-555u.jpg

Teagmháil


Teagmháil


Láthair agus teagmháil

 

Tá sí  lonnaithe i mBun Cranncha, Co. Dhún na nGall.  Tá an scoil suite go lárnach in Inis Eoghain agus cóngarach do chathair Dhoire.

 
 

Taistil

Fágann bus Bun an Phobail ar 8.00rn agus leanann sé ar aghaidh go Carn Domhnach, Cluain Máine agus ar aghaidh ar ar scoil. Pilleann sé ar Bhun an Phobail ar 4.15 in Fágann bus Ceann an Droichid ar 8.10rn agus bailíonn ar Fágann bus Baile Nua ar 8.00 rn

TEAGMHÁIL

Má tá ceist ar bith agat is féidir leat teagmháil a dhéanamh leis an scoil go díreach, seol teachtaireacht chugainn tríd an fhoirm teagmhála thíos nó trí Facebook.

Fón : 074 93 22350